เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

ทั่วไป

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการบริการต่าง ๆ ของบริษัท แก่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์

ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้ ดัดแปลง ตัดทอน หรือเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

เนื้อหา

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และไม่มีการประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ทั้งบริษัท และพนักงานหรือตัวแทน ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้หากเมื่อมีการพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด


เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์ ระบบ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่าบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด และพนักงานไม่รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยได้ว่าบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด รับรองเว็บไซต์หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อประสิทธิภาพ และความสะดวกในการให้บริการ จัดการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการจัดการ การนำข้อมูล หรือเนื้อหาไปใช้โดยเว็บไซต์ ระบบ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ ระบบ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นด้วยตนเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ [link]

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

ทั่วไป

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการบริการต่าง ๆ ของบริษัท แก่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์

ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้ ดัดแปลง ตัดทอน หรือเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

เนื้อหา

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และไม่มีการประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ทั้งบริษัท และพนักงานหรือตัวแทน ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้หากเมื่อมีการพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด


เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์ ระบบ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่าบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด และพนักงานไม่รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยได้ว่าบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด รับรองเว็บไซต์หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อประสิทธิภาพ และความสะดวกในการให้บริการ จัดการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการจัดการ การนำข้อมูล หรือเนื้อหาไปใช้โดยเว็บไซต์ ระบบ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ ระบบ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นด้วยตนเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ [link]

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้