ร่วมงานกับ ETRAN

Accounts Payable
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

2. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารจ่ายเงิน เช่น

   2.1 มีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ต้องการให้จัดซื้อ

   2.2 มีการเปรียบเทียบราคา, ประกวดราคา ตามระเบียบบริษัท

   2.3 มีการเซ็นรับสินค้า/วัสดุ/บริการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

   2.4 มีผู้อนุมัติจ่ายเงินถูกต้องตามอำนาจดำเนินการของบริษัท

   2.5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ เป็นต้น

3. ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน

   3.1 จ่ายเงินตามกำหนดเวลา due หรือกำหนด KPI เช่น ตรวจจ่ายภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง

   3.2 ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 กรณีที่เป็นการจ่ายค่าบริการ, ขนส่ง, ค่าโฆษณา เป็นต้น

4. วิเคราะห์อายุหนี้ เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการรับเงิน

5. ให้ความรู้/พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบัญชี/ภาษีอากร ที่เกี่ยวกับรายจ่าย, ภาษีซื้อ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ

6. ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

อายุ : 25-40 ปี เพศชาย/หญิง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือมากกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วันและเวลาการทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น.

เงินเดือนสวัสดิการ : ตามตกลง

ร่วมงานกับ ETRAN

Accounts Payable
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

2. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารจ่ายเงิน เช่น

   2.1 มีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ต้องการให้จัดซื้อ

   2.2 มีการเปรียบเทียบราคา, ประกวดราคา ตามระเบียบบริษัท

   2.3 มีการเซ็นรับสินค้า/วัสดุ/บริการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

   2.4 มีผู้อนุมัติจ่ายเงินถูกต้องตามอำนาจดำเนินการของบริษัท

   2.5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ เป็นต้น

3. ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน

   3.1 จ่ายเงินตามกำหนดเวลา due หรือกำหนด KPI เช่น ตรวจจ่ายภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง

   3.2 ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 กรณีที่เป็นการจ่ายค่าบริการ, ขนส่ง, ค่าโฆษณา เป็นต้น

4. วิเคราะห์อายุหนี้ เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการรับเงิน

5. ให้ความรู้/พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบัญชี/ภาษีอากร ที่เกี่ยวกับรายจ่าย, ภาษีซื้อ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ

6. ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

อายุ : 25-40 ปี เพศชาย/หญิง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือมากกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วันและเวลาการทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น.

เงินเดือนสวัสดิการ : ตามตกลง

มาลองขับมั้ยล่ะ?

กดลงทะเบียนไว้เลย

มาลองขับมั้ยล่ะ?

กดลงทะเบียนไว้เลย