ร่วมงานกับ ETRAN

Safety Officer (Professional level)
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
• วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
• ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งตรวจประเมิน
• จัดอบรมและแนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย
• ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมสถิติ ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์ จัดทำรายงาน และเสนอแนะเพื่อป้องกันการประสบอันตรายและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
• จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
• ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ทำงานจป. ระดับวิชาชีพ 3 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-40 ปี
• สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel หรือ Google Docs และ Sheet ได้ดี
• สามารถวางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้
• มีตรรกะที่ดี สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
• มีความสามารในการสื่อสารที่ดี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
• มีความน่าเชื่อถือ สามารถจัดการให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยได้
• มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการทำงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้