ร่วมงานกับ ETRAN

Accounting Officer
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• จัดทำ ควบคุมและดูแลงานบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
• จัดทำ ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรับและจ่ายเงิน
• จัดทำ ควบคุมและตรวจสอบการรับและจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน
• วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงให้สอดคล้องกัน
• จัดทำรายงานสรุปงบการเงินประจำเดือนและประจำปีของบริษัท
• ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับบัญชีให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี หรือมากกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ในงานบัญชีในบริษัทผลิตสินค้าหรือโรงงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี และเชี่ยวชาญด้านเจ้าหนี้เป็นพิเศษ, มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics NAV
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel หรือ Google Sheet
• มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถจัดทำบัญชีรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและระบบของบริษัทได้
• เวลาทำงาน 9.00-18.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (อาจมีการทำงานนอกเวลาเมื่อจำเป็น เช่น ในช่วงจัดทำรายงานสรุปงบการเงินประจำเดือน)
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้