ร่วมงานกับ ETRAN

HR manager
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในส่วนงานทรัพยากรบุคคลทั้งบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายต่างๆ

2. วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล (โครงสร้างตำแหน่งงาน, การจัดสรรอัตรากำลังพล, การสรรหาพนักงาน, การเพิ่มศักยภาพบุคลากร, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

3. ติดตามข้อมูลกฎหมายแรงงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริษัท

4. ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง ผลประโยชน์ สวัสดิการ ให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายบริหาร

5. บริหารและให้คำปรึกษาบุคลากรฝ่ายต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน

6. ควบคุมและตรวจสอบ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และสวัสดิการในส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือฝ่ายบริหารได้ตกลงไว้

7. บริหารจัดการความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ทำงาน ให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม

8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับงาน HR (จบสาขาคณะบริหารธุรกิจบัญชี รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

อายุ : 25-35 ปี เพศชาย/หญิง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือมากกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วันและเวลาการทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น.

เงินเดือนสวัสดิการ : ตามตกลง

ร่วมงานกับ ETRAN

HR manager
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในส่วนงานทรัพยากรบุคคลทั้งบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายต่างๆ

2. วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล (โครงสร้างตำแหน่งงาน, การจัดสรรอัตรากำลังพล, การสรรหาพนักงาน, การเพิ่มศักยภาพบุคลากร, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

3. ติดตามข้อมูลกฎหมายแรงงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริษัท

4. ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง ผลประโยชน์ สวัสดิการ ให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายบริหาร

5. บริหารและให้คำปรึกษาบุคลากรฝ่ายต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน

6. ควบคุมและตรวจสอบ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และสวัสดิการในส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือฝ่ายบริหารได้ตกลงไว้

7. บริหารจัดการความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ทำงาน ให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม

8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับงาน HR (จบสาขาคณะบริหารธุรกิจบัญชี รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

อายุ : 25-35 ปี เพศชาย/หญิง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือมากกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วันและเวลาการทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น.

เงินเดือนสวัสดิการ : ตามตกลง

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้